ANBI

 

ANBI-status en belastingvrij schenken

Het Zijper Museum is een ANBI-stichting. De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status wordt door de Belastingdianbienst toegekend aan instellingen die aan een aantal specifieke eisen voldoen. Dergelijke instellingen hoeven geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ze ontvangen in het kader van het algemeen belang.

Giften door particulieren of bedrijven aan een ANBI kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De webpagina Schenkingen geeft informatie over mogelijkheden van giften, schenkingen, legaten en sponsoring ten gunste van het Zijper Museum.

Een van de eisen waaraan een ANBI (per 1 januari 2014) moet voldoen is dat gegevens van de instelling via internet in te zien zijn. De desbetreffende gegevens van het Zijper Museum zijn hieronder opgenomen. Voor de Melchior Stichting, de financiële steunstichting van het museum, kan deze informatie ingezien worden door te klikken op de link: ANBI-gegevens Melchior Stichting (gegevens 2015)

ANBI-Gegevens  

Naam van de stichting
Stichting Zijper Museum

Oprichtingsdatum
14-12-2012

RSIN nummer
816035519

Contactgegevens
Bezoekadres: Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB, Schagerbrug
Correspondentie: Stichting Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB, Schagerbrug
Website: www.zijpermuseum.nl
Contactpagina: www.zijpermuseum.nl/contact 
E-mail: info@zijpermuseum.nl

Doelstelling

 • Het beheren, conserveren en tonen van de eigen collectie en de in bruikleen ontvangen collecties van de gemeente Schagen, de Melchior Stichting en de Historische Vereniging “De Zijpe”
 • Het behouden van de status geregistreerd museum door te voldoen aan de eisen voor opname in het Museum Register Nederland, met name aan de door het Register gehanteerde Museumnorm en aan de volgende ICOM-definitie van een museum:

‘Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen’.

 • Het behouden van de status van historisch middelpunt van de Zijpe dat als trefpunt fungeert voor (cultuur-)historisch geïnteresseerden uit Zijpe en directe omgeving

Bestuurssamenstelling

G.P. Leendertse, voorzitter**
P. Glas, secretaris*
Mevr. H. Kooij-Dekker, penningmeester*
Mevr. A. van Loo-Mulder, vicevoorzitter**
G. van Dijk, lid**
Mevr. M. Marees-Mientjes, lid***
P.C. Morsch, lid*
*  vanaf 14-12-2012;   ** vanaf 14-12-2012 verandering functie 9-2-2015;   ***  vanaf 1-3-2015 

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

ANBI-Rapportage 2015

Verslag van de in 2015 uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag is als pdf te bekijken.

Hoofdlijnen van het beleidsplan voor 2016

Het jaar 2016 is voor het Zijper Museum het jaar waarin de verhuizing naar de nieuwe locatie, het Oostpaviljoen, de tweelaags aanbouw van het voormalig gemeentehuis in Schagerbrug, plaats zal vinden. Als gevolg daarvan zijn de activiteiten voor dat jaar voor het grootste gedeelte gericht op de verhuizing en de herinrichting.

Bestuurlijke activiteiten

 • Voeren van overleg met de gemeente Schagen over te maken afspraken i.v.m.  overdracht Oostpaviljoen  (aansluiting nutsvoorzieningen en telefoon- en internetverbinding)
 • Voeren van overleg met de Melchior Stichting over huurovereenkomst voor Oostpaviljoen en over de exploitatie van het Oostpaviljoen
 • Organiseren van enkele vrijwilligersbijeenkomsten en uitgeven van nieuwsbrieven

Activiteiten bouwcommissie

 •  Onderzoeken bouwtechnische mogelijkheden voor indeling
 • Plannen en voorbereiden installaties (beveiligingssysteem, lift, zonnepanelen)

Activiteiten Inrichtingscommissie

 • Plannen indeling pand, vaste opstelling, wisselexpositie, selectie objecten voor exposities Activiteiten ICT-werkgroep
 • Realiseren telefoon- en internetaansluiting, netwerkvoorzieningen., configureren pc’s

Activiteiten verhuizing

 • Realiseren verhuizing objecten uit depots en expositieruimten, meubilair, kantoor- en bibliotheekinventaris, ict-apparatuur
 • Realiseren bouwkundige aanpassingen
  -Verplaatsen, maken en verwijderen tussenwanden, maken doorgangen, verstevigen
  vloer t.b.v. lift, voorbereiding miva-toilet
 • Inrichting
  – Inrichten depots en regelen klimaatbeheersing
  – Inrichten expositieruimten en publieksruimten voor film en presentaties
 • Onderhoud tuin en bestrating
  – Rooien en snoeien, onkruid verwijderen

Museale activiteiten

 • Expositie
  – verzorgen expositie Zijpe in Oorlogstijd & Schatjes van Zolder tot maart 2016
 • Collectiebeheer
  – aanpassen registratie objecten en uitvoeren restauratieplan
 • Informatiecentrum
  – informatie geven aan bezoekers van museum en website bij vragen over geschiedenis
  Zijpe en genealogie

Communicatie
– verzorgen PR naar de media
– onderhouden website en Facebookpagina

Financieel Jaarverslag

Het verslag staat op de webpagina Jaarcijfers 2015.