Organisatie

Vanaf de oprichting in 1970 van de Oudheidkamer Zijpe, de oorspronkelijke naam van het Zijper Museum, was het bestuur van oudheidkamer/museum toebedeeld aan een gemeentelijke commissie. Na het opgaan van de gemeente Zijpe in de fusiegemeente Schagen is – op 14 december 2012 –  het Zijper Museum een zelfstandige stichting geworden. Het bestuur van deze stichting  bestaat uit zeven leden, waarvan er twee zijn voorgedragen door de toenmalige gemeente Zijpe.

Sinds 9 februari 2015 is de samenstelling van het stichtingsbestuur als volgt:

 • Gonno Leendertse, voorzitter
 • Piet Glas*, secretaris
 • Henny Kooij, penningmeester
 • Anke van Loo-Mulder, vice-voorzitter
 • Geert van Dijk (voorzitter vanaf de oprichting van de Stichting tot 9 februari 2015)
 • Piet Morsch*
 • Marjan Marees

* voorgedragen door de gemeente Zijpe

Het Zijper Museum beschikt over meer dan dertig medewerkers die samen met het bestuur – en allen als vrijwilliger – het takenpakket van het museum uitvoeren. Ze zijn onder te verdelen in de volgende groepen, waarbij vele medewerkers tot meerdere groepen behoren.

 • Bestuur (maandelijks – op woensdag  – aanwezig voor vergaderingen)
 • Toezichthouders (voor toezicht gedurende de woensdag- en zondagmiddag bij expositie en filmvoorstellingen)
 • Medewerkers Collectiebeheergroep (wekelijks aanwezig op dinsdagmiddagen)
 • Medewerkers Beeldbankbeheergroep (wekelijks aanwezig op dinsdagmiddagen)
 • Medewerkers Technische Dienst (op afroep aanwezig, meer structureel bij voorbereiding exposities)
 • Leden ICT-Werkgroep (tweewekelijks op dinsdagmorgen aanwezig)
 • Leden Expositie-werkgroep (meermalen per week aanwezig in de periode januari-februari bij voorbereiding en inrichting nieuwe expositie)
 • Systeembeheer (werk- en zoek-pc’s; netwerk; printers)
 • Applicatiebeheer (Collectie- en Beeldbankbeheersystemen)

Door het bestuur wordt een aantal keren per jaar een Nieuwsbrief uitgegeven waarin de medewerkers worden geïnformeerd over ontwikkelingen en speciale gebeurtenissen. Eens per jaar wordt een vrijwilligersbijeenkomst gehouden, meestal aan de vooravond van een nieuwe expositie, waarop het thema van de expositie nader wordt toegelicht.

ICT (Vacatures

Panoramafoto_ZM

Installatie en onderhoud aan pc’s (Windows 8.1)

Bij het Zijper Museum wordt intensief gebruikgemaakt van pc’s. Daarbij spelen applicaties
als Word, Irfanview, Photoshop, Acrobat een belangrijke rol, ook in de voorbereidingsfase voor de jaarlijks wisselende thema-exposities. Onderhoud van de website met een eigen intranetgedeelte en een aantal webapplicaties vragen eveneens veel aandacht. Personen met computer- en applicatie-ervaring zijn van harte welkom als vrijwilliger.