ANBI-gegevens Melchior Stichting

Naam van de stichting
Melchior Stichting

Oprichtingsdatum
10-05-2000

RSIN nummer
816035519

Contactgegevens
C.M. Schilder-Bruin, Keinsmerweg 58, 1756 AH ’t Zand
Webpagina: www.zijpermuseum.nl/melchior-stichting
Doelstelling

Het bijeenbrengen van middelen ( en kennis) om het Zijper Museum te ondersteunen in haar activiteiten alsmede het beheer van die middelen en toezien op een goede besteding hiervan en het verrichten van handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling

Jan Rampen, voorzitter
Tineke Schilder-Bruin, secretaris
Henny Kooij-Dekker, penningmeester
Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan 

Werkzaamheden
Simon Melchior wiens wieg in Oudesluis stond legde de financiële basis voor het Zijper Museum. Hij vermaakte een legaat aan de (voormalige) gemeente Zijpe onder de voorwaarde dat er een oudheidskamer /museum mee gestart zou worden. De gemeente aanvaardde dat (1970) en belastte een commissie met de inrichting ( 1973) en het beheer.

Het museum wordt gerund door vrijwilligers. In  mei 2000, toen het museum een financiële schenking kreeg, is “de Melchior Stichting t.b.v. het Zijper Museum opgericht. De Stichting fungeert als steunstichting voor het museum en ontvangt en beheert de schenkingen aan het Zijper Museum.

Werven gelden
De Melchior Stichting werft niet actief, maar wordt door een folder van het Zijper Museum wel onder de aandacht gebracht voor eventuele schenkingen. Dit jaar is een nieuwe schenkingsfolder gemaakt.

Vermogensbeheer
Er wordt geen actief beleggingsbeleid gevoerd. Het te beheren geld staat sinds half 2014 op een zakelijke spaarrekening en een vermogen spaarrekening. De kwartaalrekening is toen opgezegd.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt ingezet ter ondersteuning van de activiteiten van het Zijper Museum in de vorm van een lening of een gift. Voor de uitgave van de Canon van Zijpe is een schenking van € 1500,- gedaan en een lening van € 1000,- die inmiddels is afgelost. Momenteel loopt er een onderzoek naar de huisvesting van het museum waarbij wellicht een beroep zal worden gedaan op de Melchior Stichting. In 2014 is er een schenking gedaan van € 1900,-  voor de aanschaf van nieuwe computers i.v.m. de overgang naar Windows 8.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2015

  • Bestuursvergadering op 12-06-2015
  • Overdracht van het intellectuele eigendom van de Niestadt collectie aan de Melchior Stichting
  •  Overleg met Zijper Museum, de notaris en vertegenwoordigers van gemeente Schagen aangaande  de aankoop van het Oostpaviljoen onderdeel van  het gemeentehuis van de voormalige gemeente Zijpe ten behoeve van  de huisvesting van het museum
  • Bestuursvergadering op 9-12-2015
  • De voorzitter Jan Rampen is aftredend volgens het rooster van aftreden . Hij wordt herbenoemd voor 4 jaar
  • Besloten wordt een adviseur aan te stellen voor met name de bouwkundige zaken

Financieel Jaarverslag

Het verslag staat op de webpagina Jaarcijfers Melchior Stichting 2015.