ANBI

ANBI-status en belastingvrij schenken

anbi

Het Zijper Museum is een ANBI-stichting. De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI
-status wordt door de Belastingdienst toegekend aan instellingen die aan een aantal specifieke eisen voldoen. 
Deze instellingen hoeven geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ze 
ontvangen in het kader van het algemeen belang. 
Giften door particulieren of bedrijven aan een ANBI kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of van de vennootschapsbelasting.

 De webpagina Schenkingen geeft informatie over mogelijkheden van giften, schenkingen, legaten en sponsoring ten gunste van het Zijper Museum.

Een van de eisen waaraan een ANBI (per 1 januari 2014) moet voldoen is dat gegevens van de instelling via internet in te zien zijn. De desbetreffende gegevens van het Zijper Museum zijn hieronder opgenomen.

Voor de Melchior Stichting, de financiële steunstichting van het museum, kan deze informatie ingezien worden door te klikken op de
link: ANBI-gegevens Melchior Stichting 

ANBI-Gegevens  

Naam van de stichting
Stichting Zijper Museum

Oprichtingsdatum
14-12-2012

Kamer van Koophandel nummer
56670079

RSIN nummer
816035556

Contactgegevens
Bezoekadres: Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB, Schagerbrug
Correspondentie: Stichting Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB, Schagerbrug
Website: www.zijpermuseum.nl
Contactpagina: www.zijpermuseum.nl/contact 
E-mail: info@zijpermuseum.nl

Doelstelling

 • Het beheren, conserveren en tonen van de eigen collectie en de in bruikleen ontvangen collecties van de gemeente Schagen, de Melchior
  Stichting en de Historische Vereniging “De Zijpe”
 • Het behouden van de status geregistreerd museum door te voldoen aan de eisen voor opname in het Museum Register Nederland, met name
  aan de door het Register gehanteerde Museumnorm en aan de volgende ICOM-definitie van een museum:

‘Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen’.

 • Het behouden van de status van historisch middelpunt van de Zijpe dat als trefpunt fungeert voor (cultuur-)historisch geïnteresseerden uit
  Zijpe en directe omgeving

Bestuurssamenstelling

G.P. Leendertse, voorzitter
A.J. Bobeldijk, secretaris
P. J. van de Wiel, penningmeester
Mevr. A. van Loo-Mulder, vicevoorzitter
Mevr. M. Marees-Mientjes, lid
Mevr. H. Kooij-Dekker, lid
vacature

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten.

ANBI-Rapportage 2018

 • Verslag van de in 2018 uitgeoefende activiteiten
  Het jaarverslag is te bekijken door te kikken op deze pdf-link
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan voor 2019
  Na een verhuizing in 2016 is het Zijper Museum druk bezig geweest met de herinrichting van het nieuwe pand en met het verwerven van fondsen om de inrichting te financieren. In die periode is het museum alleen tijdens een aantal korte exposities toegankelijk geweest voor het publiek. De deuren voor het publiek zijn eind december 2018 geopend, 2019 wordt het beginjaar voor het vernieuwde Zijper Museum. De doelstellingen voor 2019 zijn:  
  – introduceren van rondleidingen van groepen bezoekers
  – ontvangen groepen van leerlingen voortgezet onderwijs (Regius College, Schagen)
  – maken educatief programma voor basisonderwijs (OBS ‘t Zwanenest, Schagerbrug)
    en  ontvangen leerlingen basisonderwijs (OBS ‘t Zwanenest, Schagerbrug)
  – training vrijwilligers ten behoeve van ontvangst mensen met dementie en hun
     mantelzorgers en ontvangen mensen met dementie en hun mantelzorgers
  – samenstellen wandel- en fietsroute rond (permanente expositie van) het Zijper
     Museum en maken van arrangementen voor routes
  – organiseren van filmmiddagen, mede-organiseren fotomiddagen
  – organiseren gastexposities
  – versterking bestuur
  – samenwerking met derden (Historische Vereniging “De Zijpe”, Samenwerkende
     Musea Schagen, Kunst en Cultuur AdviesRaad Schagen, Museum Federatie Noord-
     Holland)
  – verbeteren veiligheid museum (camerabeveiliging; sleutelplan)
  – verbeteren kwaliteit van de museale collectie en de Niestadt-fotocollectie
  – maken meerjarenbeleidsplan 2020-2025
   
 •  Financieel Jaarverslag
  Het financiële verslag over 2018  staat op de webpagina’s Jaarcijfers 2018a (Verlies- en Winstrekening) en Jaarcijfers 2018b (Balans)