ANBI

 

ANBI-status en belastingvrij schenken

Het Zijper Museum is een ANBI-stichting. De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status wordt door de Belastingdianbienst toegekend aan instellingen die aan een aantal specifieke eisen voldoen. Dergelijke instellingen hoeven geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ze ontvangen in het kader van het algemeen belang.

Giften door particulieren of bedrijven aan een ANBI kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De webpagina Schenkingen geeft informatie over mogelijkheden van giften, schenkingen, legaten en sponsoring ten gunste van het Zijper Museum.

Een van de eisen waaraan een ANBI (per 1 januari 2014) moet voldoen is dat gegevens van de instelling via internet in te zien zijn. De desbetreffende gegevens van het Zijper Museum zijn hieronder opgenomen.

Voor de Melchior Stichting, de financiële steunstichting van het museum, kan deze informatie ingezien worden door te klikken op de link: ANBI-gegevens Melchior Stichting 

ANBI-Gegevens  

Naam van de stichting
Stichting Zijper Museum

Oprichtingsdatum
14-12-2012

Kamer van Koophandel nummer
56670079

RSIN nummer
816035519

Contactgegevens
Bezoekadres: Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB, Schagerbrug
Correspondentie: Stichting Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB, Schagerbrug
Website: www.zijpermuseum.nl
Contactpagina: www.zijpermuseum.nl/contact 
E-mail: info@zijpermuseum.nl

Doelstelling

 • Het beheren, conserveren en tonen van de eigen collectie en de in bruikleen ontvangen collecties van de gemeente Schagen, de Melchior Stichting en de Historische Vereniging “De Zijpe”
 • Het behouden van de status geregistreerd museum door te voldoen aan de eisen voor opname in het Museum Register Nederland, met name aan de door het Register gehanteerde Museumnorm en aan de volgende ICOM-definitie van een museum:

‘Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen’.

 • Het behouden van de status van historisch middelpunt van de Zijpe dat als trefpunt fungeert voor (cultuur-)historisch geïnteresseerden uit Zijpe en directe omgeving

Bestuurssamenstelling

G.P. Leendertse, voorzitter
A.J. Bobeldijk, secretaris
P. J. van de Wiel, penningmeester
Mevr. A. van Loo-Mulder, vicevoorzitter
Mevr. M. Marees-Mientjes, lid
Mevr. H. Kooij-Dekker, lid
P.C. Morsch, lid

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

ANBI-Rapportage 2016

Verslag van de in 2016 uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag is als flip book te zien. Tijdelijk gaat dit via deze link.

Het jaarverslag is ook als te bekijken door te kikken op  de pdf_link (als dan voor Volledig scherm wordt gekozen is de pdf doorblaadbaar).


Hoofdlijnen van het beleidsplan voor 2017

Het jaar 2017 staat voor het Zijper Museum volledig in het teken van de overgang naar het nieuwe onderkomen Schagerweg 97d. Om die reden zijn, net zoals voor het vorig jaar, de hoofdlijnen van het beleidsplan niet afgeleid uit een meerjarenbeleidsplan, maar  als specifiek Werkplan voor het huidige overgangsjaar.

In overleg met de gemeente Schagen is enkele jaren geleden besloten om het opstellen van een meerjarenbeleidsplan op te schorten tot de tijd dat het museum verhuisd zou zijn en weer zijn normale bedrijfsvoering zou hebben hervat. In lijn daarmee zal daarom in de loop van 2017 een nieuw meerjarenbeleidsplan worden opgesteld.

De hoofdlijnen van het beleidsplan voor 2017 zijn:

 • Werven fondsen voor de herinrichting (samen met VIND-Fondsenwerving uit Texel)
 • Verbouwing en inrichting van het Oostpaviljoen (Schagerweg 97d)
  – Ontwerp inrichting (samen met Buro Tekst en Uitleg uit Haarlem)
  – Aanpassen verschillende expositieruimten (wanden, vloeren, plafonds)
  – Ontwerp en bouw interactieve applicaties (externe partijen)
 • Tussentijdse mini-exposities en filmvoorstellingen
 • Maken educatief programma voor schooljeugd (samen met scholen uit de regio)
 • Volgen workshops en cursussen door bestuur en medewerkers
 • Versterking bestuur (vacatures, extra adviseurs)

  Financieel Jaarverslag

Het financiële verslag over 2016  staat op de webpagina Jaarcijfers 2016.
Het financiële verslag over 2017  staat op de webpagina’s Jaarcijfers 2017a (Verlies- en Winstrekening) en Jaarcijfers 2017b (Balans)