ANBI

 

ANBI-status en belastingvrij schenken

anbi

Het Zijper Museum is een ANBI-stichting. De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI
-status wordt door de Belastingdienst toegekend aan instellingen die aan een aantal specifieke eisen voldoen. 
Deze instellingen hoeven geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ze 
ontvangen in het kader van het algemeen belang. 
Giften door particulieren of bedrijven aan een ANBI kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of van de
vennootschapsbelasting.

 De webpagina Schenkingen geeft informatie over mogelijkheden van giften, schenkingen, legaten en sponsoring ten gunste van het
Zijper Museum.

Een van de eisen waaraan een ANBI (per 1 januari 2014) moet voldoen is dat gegevens van de instelling via internet in te zien zijn. De
desbetreffende gegevens van het Zijper Museum zijn hieronder opgenomen.

Voor de Melchior Stichting, de financiële steunstichting van het museum, kan deze informatie ingezien worden door te klikken op de
link: ANBI-gegevens Melchior Stichting 

ANBI-Gegevens  

Naam van de stichting
Stichting Zijper Museum

Oprichtingsdatum
14-12-2012

Kamer van Koophandel nummer
56670079

RSIN nummer
816035556

Contactgegevens
Bezoekadres: Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB, Schagerbrug
Correspondentie: Stichting Zijper Museum, Schagerweg 97D, 1751 CB, Schagerbrug
Website: www.zijpermuseum.nl
Contactpagina: www.zijpermuseum.nl/contact 
E-mail: info@zijpermuseum.nl

Doelstelling

 • Het beheren, conserveren en tonen van de eigen collectie en de in bruikleen ontvangen collecties van de gemeente Schagen, de Melchior
  Stichting en de Historische Vereniging “De Zijpe”
 • Het behouden van de status geregistreerd museum door te voldoen aan de eisen voor opname in het Museum Register Nederland, met name
  aan de door het Register gehanteerde Museumnorm en aan de volgende ICOM-definitie van een museum:

‘Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen’.

 • Het behouden van de status van historisch middelpunt van de Zijpe dat als trefpunt fungeert voor (cultuur-)historisch geïnteresseerden uit
  Zijpe en directe omgeving

Bestuurssamenstelling

G.P. Leendertse, voorzitter
A.J. Bobeldijk, secretaris
P. J. van de Wiel, penningmeester
Mevr. A. van Loo-Mulder, vicevoorzitter
Mevr. M. Marees-Mientjes, lid
Mevr. H. Kooij-Dekker, lid
P.C. Morsch, lid

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in de uitoefening
van hun functie gemaakte kosten.

ANBI-Rapportage 2017

Verslag van de in 2017 uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag is te bekijken door te kikken op deze pdf-link

Hoofdlijnen van het beleidsplan voor 2018

Het jaar 2018 is voor het Zijper Museum het jaar waarin de herinrichting van het nieuwe onderkomen Schagerweg 97d zal worden afgerond.
De fondsenwerving waarmee vorig jaar  gestart is zal worden voortgezet. Eind 2018 zal de opening van ‘het vernieuwde Zijper Museum’
plaatsvinden. Net zoals de afgelopen jaren, waarin verhuizing, verbouwing en herinrichting de belangrijkste werkzaamheden vormden,
is dit keer geen uitgebreid beleidsplan maar een specifiek Werkplan gemaakt. Door de algemeen gehouden omschrijvingen verschilt dit plan
niet wezenlijk van het vorige. Begin volgend jaar zal een meerjarenbeleidsplan worden opgesteld waaruit  de jaarlijkse beleidsplannen
voor de eerstvolgende periode zullen worden afgeleid. 

Werkplan voor 2018:

 • Werven fondsen voor de herinrichting (samen met VIND-Fondsenwerving uit Texel)
 • Verbouwing en inrichting van het Oostpaviljoen (Schagerweg 97d)
  – Ontwerp inrichting (samen met Buro Tekst en Uitleg uit Haarlem)
  – Aanpassen verschillende expositieruimten en inrichten met objecten en multimedia
  – Ontwerp en bouw interactieve applicaties (externe partijen)
 • Tussentijdse mini-exposities en filmvoorstellingen
 • Maken educatief programma voor schooljeugd (samen met scholen uit de regio)
 • Volgen workshops en cursussen door bestuur en medewerkers
 • Versterking bestuur 

  Financieel Jaarverslag

Het financiële verslag over 2017  staat op de webpagina’s Jaarcijfers 2017a (Verlies- en Winstrekening) en Jaarcijfers 2017b (Balans)