ANBI-gegevens Melchior Stichting

Naam van de stichting
Melchior Stichting

Oprichtingsdatum
10-05-2000

RSIN nummer
816035519

Contactgegevens
C.M. Schilder-Bruin, Keinsmerweg 58, 1756 AH ‘t Zand
Webpagina: www.zijpermuseum.nl/melchior-stichting

Doelstelling
Het bijeenbrengen van middelen (en kennis) om het Zijper Museum te ondersteunen in zijn activiteiten alsmede het beheer van die middelen en toezien op een goede besteding hiervan en het verrichten van handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling

Jan Rampen, voorzitter
Tineke Schilder-Bruin, secretaris
Henny Kooij-Dekker, penningmeester

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan 

Werkzaamheden
Simon Melchior wiens wieg in Oudesluis stond legde de financiële basis voor het Zijper Museum. Hij vermaakte een legaat aan de (voormalige) gemeente Zijpe onder de voorwaarde dat er een oudheidskamer /museum mee gestart zou worden. De gemeente aanvaardde dat (1970) en belastte een commissie met de inrichting (1973) en het beheer.

Het museum wordt gerund door vrijwilligers. In  mei 2000, toen het museum een financiële schenking kreeg, is “de Melchior Stichting t.b.v. het Zijper Museum opgericht. De Stichting fungeert als steunstichting voor het museum en ontvangt en beheert de schenkingen aan het Zijper Museum.

Werven gelden
De Melchior Stichting werft niet actief, maar wordt door een folder van het Zijper Museum wel onder de aandacht gebracht voor eventuele schenkingen.
Momenteel wordt er aan een nieuwe schenkingsfolder gewerkt, maar dat is even vertraagd door de werkzaamheden aan gebouw waar  het Zijper Museum inmiddels is gevestigd.

Vermogensbeheer
Er wordt geen actief beleggingsbeleid gevoerd. Het te beheren geld staat sinds half 2014 op een zakelijke spaarrekening en een vermogen spaarrekening. De kwartaalrekening is toen opgezegd.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt ingezet ter ondersteuning van de activiteiten van het Zijper Museum in de vorm van een lening of een gift.  
In 2017 heeft het bestuur van de Melchior Stichting een donatie van € 1572,09 voor crowd funding gedaan aan het Zijper Museum . De lasten  voor het gebouw waarin het Zijper Museum  gevestigd is en eigendom is van de Melchior Stichting  worden deels verdisconteerd  in de huur die het Zijper Museum betaalt aan de Melchior Stichting.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2017

  • Bestuursvergadering op 31-03-2017
  • Bezoek aan een informatieavond over de invulling van het oude gemeentehuis van Zijpe en het daarbij behorende toegangspad t.b.v.  het Zijper Museum
  • Overleg met het Zijper Museum op 10-07-2017
  • Bestuursvergadering op 9-09-2017
  • Vooroverleg met het Zijper Museum t.b.v. het overleg met de gemeente aangaande het toegangspad naar het Zijper Museum
  • Overleg met het Zijper Museum 13-11-2017

Financieel Jaarverslag

Het verslag staat op de webpagina Jaarcijfers Melchior Stichting 2017