ANBI-gegevens Melchior Stichting

Naam van de stichting
Melchior Stichting

Oprichtingsdatum
10-05-2000

RSIN nummer
816035519

Contactgegevens
C.M. Schilder-Bruin, Keinsmerweg 58, 1756 AH ‘t Zand
Webpagina: www.zijpermuseum.nl/melchior-stichting
Doelstelling

Het bijeenbrengen van middelen (en kennis) om het Zijper Museum te ondersteunen in zijn activiteiten alsmede het beheer van die middelen en toezien op een goede besteding hiervan en het verrichten van handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling

Jan Rampen, voorzitter
Tineke Schilder-Bruin, secretaris
Henny Kooij-Dekker, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beleidsplan 

Werkzaamheden
Simon Melchior wiens wieg in Oudesluis stond legde de financiële basis voor het Zijper Museum. Hij vermaakte een legaat aan de (voormalige) gemeente Zijpe onder de voorwaarde dat er een oudheidskamer /museum mee gestart zou worden. De gemeente aanvaardde dat (1970) en belastte een commissie met de inrichting (1973) en het beheer.

Het museum wordt gerund door vrijwilligers. In  mei 2000, toen het museum een financiële schenking kreeg, is “de Melchior Stichting t.b.v. het Zijper Museum opgericht. De Stichting fungeert als steunstichting voor het museum en ontvangt en beheert de schenkingen aan het Zijper Museum.

Werven gelden
De Melchior Stichting werft niet actief, maar wordt door een folder van het Zijper Museum wel onder de aandacht gebracht voor eventuele schenkingen. Dit jaar is een nieuwe schenkingsfolder gemaakt.

Vermogensbeheer
Er wordt geen actief beleggingsbeleid gevoerd. Het te beheren geld staat sinds half 2014 op een zakelijke spaarrekening en een vermogen spaarrekening. De kwartaalrekening is toen opgezegd.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt ingezet ter ondersteuning van de activiteiten van het Zijper Museum in de vorm van een lening of een gift. In 2016 heeft het bestuur van de Melchior Stichting het Oostpaviljoen gelegen aan de Schagerweg 97d te Schagerbrug aangekocht van de gemeente Schagen ter huisvesting van het Zijper Museum.

Voor het aanbrengen van een nieuwe entree is een bouwvergunning verleend ten bedrage van € 518,70

Verslag uitgeoefende activiteiten 2016

  • Op 25-02-2016 is de eigendomsoverdracht van het Oostpaviljoen door de gemeente Schagen aan de Melchior Stichting bekrachtigd. Het Zijper Museum zal hier gevestigd worden
  • Bestuursvergadering op 07-04-2016
  • Het aangaan van een huurovereenkomst voor het Oostpaviljoen met het bestuur van het Zijper Museum
  • Bestuursvergadering op 9-09-2016
  • Overleg met het Zijper Museum op 14-11-2016
  • Schenking ontvangen van fotomateriaal van John Oud over de periode 1979-2000

Financieel Jaarverslag

Het verslag staat op de webpagina Jaarcijfers Melchior Stichting 2016.