ANBI-gegevens Melchior Stichting

Naam van de stichting
Melchior Stichting

Oprichtingsdatum
10-05-2000

RSIN nummer
816035519

Contactgegevens
C.M. Schilder-Bruin, Keinsmerweg 58, 1756 AH ‘t Zand
Webpagina: www.zijpermuseum.nl/melchior-stichting

Beleidsplan Melchior Stichting

Werkzaamheden
Simon Melchior wiens wieg in Oudesluis stond legde de financiële basis voor het Zijper Museum. Hij vermaakte een legaat aan de (voormalige) gemeente Zijpe onder de voorwaarde dat er een oudheidskamer /museum mee gestart zou worden. De gemeente aanvaardde dat (1970) en belastte een commissie met de inrichting (1973) en het beheer.

Het museum wordt gerund door vrijwilligers. In mei 2000, toen het museum een financiële schenking kreeg is “de Melchior Stichting t.b.v. het Zijper Museum opgericht. De Stichting fungeert als steunstichting voor het museum en ontvangt en beheert de schenkingen aan het Zijper Museum.

Werven gelden
De Melchior Stichting werft niet actief, maar wordt door een folder van het Zijper Museum wel onder de aandacht gebracht voor eventuele schenkingen. Momenteel is het mogelijk om een vriendenpas aan te schaffen en wordt er nagedacht over andere mogelijkheden om te werven.

Vermogensbeheer
Er wordt geen actief beleggingsbeleid gevoerd. Het te beheren geld staat sinds half 2014 op een zakelijke spaarrekening en een vermogen spaarrekening. De kwartaalrekening is toen opgezegd.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt ingezet ter ondersteuning van de activiteiten van het Zijper Museum in de vorm van een lening of een gift.  

In 2018 heeft het bestuur van de Melchior Stichting een donatie van € 50.000,00 gedaan aan het Zijper Museum t.b.v. bouwactiviteiten en inrichting van het museum. Dit bedrag gold tevens als cofinanciering voor Leader. Ook is er een schilderij gemaakt van onze legaatgever mevr. Delver-Veuger. Het schilderij zelf is geschonken door de maakster Joke de Vries en de lijst ad. € 120,00 door onze stichting.

De lasten voor het gebouw waarin het Zijper Museum gevestigd is en eigendom is van de Melchior Stichting worden deels verdisconteerd in de huur die het Zijper Museum betaalt aan de Melchior Stichting.

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling
Het bijeenbrengen van middelen (en kennis) om het Zijper Museum te ondersteunen in zijn activiteiten alsmede het beheer van die middelen en toezien op een goede besteding hiervan en het verrichten van handelingen, die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2018

  • Bestuursvergadering op 9-03-2018
  • Gezamenlijke vergadering met het bestuur van het Zijper Museum op 14-05-2018
  • Bestuursvergadering op 5-10-2018
  • Gezamenlijke vergadering met het bestuur van het Zijper Museum op 13-08-2018
  • Gezamenlijke vergadering met het bestuur van het Zijper Museum  op  8-10-2018
  • Bijwonen Opening Zijper Museum en onthulling schilderij van Mevr. Delver Veuger 20-12-2018

Financieel Jaarverslag

Het financieel verslag staat op de webpagina Jaarcijfers Melchior Stichting 2018