Gesprek met fracties Zijpe bij hun fractieberaad

Om zijn Open Brief nader toe te lichten heeft het bestuur gebruik gemaakt van de mogelijkheid om – bij het fractieberaad op 20 november 2012 – in gesprek te gaan met de verschillende raadsfracties.

De BKV-fractie was niet gelukkig met de bewoordingen in de Open Brief als zou het belang van het museum voor deze fractie op het tweede plan komen. Het tegendeel zou moeten blijken uit de wens van de fractie om het museum onder te brengen in het Hoofdgebouw (‘Waarom zou je genoegen nemen met het Oostpaviljoen?’). Dat het plan voor het Hoofdgebouw, dat gesteund wordt door de Dorpsraad van Schagerbrug (of is het andersom?), zo laat werd ingebracht werd door de fractie betwist.
Men ging ervan uit dat dit idee bij het museum bekend zou zijn, omdat het al in de zomer aan het College van B&W was gemeld en omdat een enkele BKV’er er wel eens eerder over had gesproken. Het bestuur vernam dit idee – als plan van de BKV – echter voor het eerst via het stukje in het NHD van 17 november jl.. [Overigens ontkent het College eerder over dit plan geïnformeerd te zijn!] De BKV zei erop aan te willen dringen dat er een onderzoek komt naar de geschiktheid van het Hoofdgebouw en bereid te zijn daar extra geld voor uit te trekken. Het bestuur merkte hierbij op dat de te maken kosten waarschijnlijk in het rapport van Fund’m genoemd worden, het rapport waar in het Ronde Tafel Gesprek van 9 oktober om gevraagd is en dat sinds die tijd ter inzage ligt bij de griffier. Dit rapport is door de BKV niet ingezien!
De fractie vond het, ten slotte, niet erg als het definitieve besluit door de raad van Schagen genomen zou moeten worden.

Het gesprek met de fractie van Natuurlijk Zijpe bleef op verzoek van de fractie tot een minimum beperkt omdat ook zonder nadere toelichting de fractie voor het voorstel van het College was.

Bij de fractie van de VVD was een van de drie leden met vakantie. Diens standpunt was niet bekend maar de twee wel aanwezigen hadden na rijp beraad ervoor gekozen het voorstel van het College te steunen.

De PvdA-fractie gaf bij aanvang van het gesprek aan zeer verdeeld te zijn. In het gesprek is ingegaan op de toekomstige exploitatie van het museum. Daarnaast werd stilgestaan bij de vermeende voordelen die nieuwbouw (in ‘t Zand) zou bieden met het oog op de museale eisen aan de huisvesting. Ook voor de PvdA-fractie leek doorschuiven naar Schagen van het te nemen besluit geen onoverkomelijk bezwaar. Aan het eind van het gesprek gaf de fractie te kennen nog steeds verdeeld te zijn.

Zoals verwacht bleef men in de CDA-fractie van mening dat de Molenlocatie in ‘t Zand geen eerlijke kans had gekregen van de gemeente. De naar aanleiding van het gesprek met de Stichting Behoud Korenmolen van Zeeman gemaakte financiële doorrekening was volgens de fractie onjuist. Het CDA was er voorstander van om een zuiverder berekening te maken voor een onderkomen op de Molenlocatie. Voor een onderzoek hiernaar zou meer geld mogen worden uitgetrokken. Het definitieve besluit overlaten aan de raad van Schagen was geen probleem.

Bij alle fracties viel te beluisteren dat ze erg ontevreden waren over de door het College gevolgde werkwijze. De onderbouwing van het in juli door het College bekendgemaakte voorstel kwam pas in oktober en was te mager. Een deel van de raad vond dat de ingebrachte alternatieven door B&W ook nog eens onvoldoende serieus genomen waren en leek niet van zins om de oppositie zo maar te staken. En zo keerde het bestuur van het fractieberaad met een zeer somber gevoel terug naar het museum.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.