Jaarcijfers 2015

Jaarcijfers Zijper Museum 2015

Staat van baten en lasten 2015: Baten
Begroting  Werkelijk 
1. Budgetsubsidie gemeente 5.500 5.500
2.Rente legaat Melchior 400 0
3. Bindingsactiviteiten 1.326 1.326
4. Giften en Donaties 800 1.001
5.Winkelverkoop 1.500 1.698
6. Rente bankrekening 175 15
7. Overige baten p.m. 11.900
8. Subsidie huisvesting (energie) 22.550 22.550
9. Restauratiefonds 0 10.137
Totale baten 31.451 54.127
   
Staat van baten en lasten 2015: Lasten
1. Beheer/conservering 1.000 10.017
2.Inventaris apparatuur 900 1.306
3. Digitalisering 500 194
4. Inrichting expositie 2.500 624
5.Verzekering bruikleen 500 0
6. PR/voorlichting/educatie/website 500 912
7. Educatieve projecten p.m. 0
8. Aanschaf/inkoop winkel 400 406
9. Aankoop collectie 776 93
10. Schoonmaakkosten 400 1.041
11. Organisatiekosten en Cursussen 400 1.978
12. Representatie 300 150
13. Bindingsactiviteiten 1.550 2.353
14. Onvoorzien p.m. 8.719
15. Verrekening subsidie huisvesting 39.513 39.513
Totale lasten 46.739 67.306
   
Staat van baten en lasten 2015: Resultaat
Resultaat -15.288 -13.179

Toelichting op de staat van baten en lasten:

Baten:
5. Hieronder vallen ook filminkomsten, verkochte boeken en de afdracht aan derden voor verkochte boeken
7. Dit bevat onder meer retourontvangsten i.v.m. de restauratie van de collectie
9. Subsidie voor restauratie van de gemeentelijke collectie
14. Inkomsten uit verkoop foto’s

Lasten:
1. Extra uitgaven vanwege restauratie van diverse objecten uit de collectie
9.Minder aankopen voor de collectie
14. Eenmalige uitgave verwerving auteursrechten
15. Verrekening te veel ontvangen subsidie voor huisvesting op basis van werkelijke energiekosten over 2013 en 2014