Jaarcijfers 2017: Verlies- en Winstrekening

Jaarcijfers Zijper Museum 2017

 

Verlies- en Winstrekening 2017: Opbrengsten
  Begroting Werkelijk Toelichting
1. Verkoop uit winkel/foto’s 200,00 110,30  
2.Rente spaarrekening RABO 20,00 76,44  
3. Donaties 100,00 1.772,09 Zie 1
4. Diverse baten 500,00 2.925,88 Zie 2
5. Gemeentelijke basissubsidie 5.500,00 5.500,00  
6. Te declareren bij Gemeente “Bouw” – 2017 56.000,00 16.006,49  Zie 3 
7. Te declareren bij Gemeente “Bouw” – 2016 0,00 5.490,78 Zie 4 
8. Te declareren bij Gemeente “Exploitatie” – 2017 23.500,00  22.407,84 Zie 3
9. Correctie Crediteuren Balans eind 2015 0,00 2,774,90 Zie 5
10. Afronding (betaling balanspost Energie 2015  0,00 0,04  
11. Herschikking “Voorzieningen” Balans eind 2016 0,00  650,41  
Totaal 85.820,00 57.715,17  
       
Verlies- en Winstrekening 2017: Kosten
1. Algemene kosten 180,00 805,00 Zie 6 
2.Contributies en abonnementen 1.100,00 201,50 Zie 6 
3. Overige bestuurs- en organisatiekosten 100,00 49,98  
4. Huur gebouw 7.200,000 7.200,00  
5. Afschrijving inventaris 1.625,000 1.625,88  
6. Onderhoud en reparatie gebouw 45.000,00 16.006,49  Zie 3 
7. Beveiliging gebouw 0,00 1.762,62  Zie 7 
8. Contract onderhoud lift 0,00 834,90 Zie 7 
9. Onderhoud en reparatie inventaris 4.000,00 8,96 Zie 8 
10. Interieur gebouw 800,00  28,77 Zie 8
11.Kosten energie en water – Gemeente 10.0000,00 3.337,91 Zie 9
12.Kosten energie en water – BIL 0,00 6.621,95 Zie 9
13. Belastingen 125,00 486,33  
14. Beheer Collectie 250,00  215,16  
15.  Consolideren Collectie 4.4000,00  2.241,77 Zie 8 
16. Inrichten expositie 4.4000,00  4.369,92  
17.  Schoonmaakkosten 300,00  5,49 Zie 10 
18.  Drukwerk en Kantoorbenodigdheden 200,00  26,72  
19.  Organisatiekosten 200,00  53,72  
20.  Representatie 60,00  115,40  
21.  Bankkosten 130,00  130,56  
22.  ICT-kosten 750,00  1062,82  
23.  Bindingsactiviteiten 1000,00  449,30  
24.  Retourbetaling Subsidie Gemeente 2016 0,00  4.645,15 Zie 11 
25.  Herschikking “Aanwinst Collectie” 2016 0,00  60,00  
 Totaal 82.220,00  52.715,10   
       
Verlies- en Winstrekening 2017: Resultaat
RESULTAAT -5.700,00 5.000,07 positief

Toelichting bij   Resultatenrekening Zijper Museum   2017

Opbrengsten

 1. Eenmalige, onvoorziene donatie van Melchior Stichting (€ 1572,09) als bijdrage in Projectplan Herinrichting ZM.
 2. Na-ijlende verzekeringsuitkeringen (€ 2477,48) n.a.v. schademeldingen aan collectie en gebouw  in 2016.
 3. In de begroting is voor 2017 het totaal van de (nog resterende) aanspraak op deze gemeentelijke bijdrage opgenomen, hoewel deze niet
  volledig in dit  jaar hoeft te worden ‘aangesproken’.
 4. Betreft uit 2016 overlopende posten ten laste van de onder punt 3 genoemde aanspraak op een gemeentelijke bijdrage.
 5. Bij nadere beschouwing bleken in de Balans ultimo 2015 (en vervolgens daarmee ook ultimo 2016) enkele crediteuren opgenomen,
  die ‘onder andere noemer’ reeds betaald waren.

Kosten 

 1. Bij de boeking van feitelijke uitgaven heeft enige ‘overloop’ tussen beide kostensoorten plaats gevonden; de afwijking tussen realisatie
  en begroting van deze posten tezamen is gering.
 2. Beveiliging gebouw en Onderhoud lift zijn beide niet voorzien ten tijde van het opmaken van de begroting en derhalve niet begroot.
 3. In afwachting van de (enigszins) vertraagde herinrichting van het museum hebben activiteiten aan inventaris, interieur en
  (consolideren) collectie kleinschaliger plaats gevonden dan voorzien/begroot.
 4. In de loop van het jaar is het eigendom van het voormalig Gemeentehuis (Zijpe) overgegaan van de Gemeente Schagen naar de
  Stichting Beleven in leven (BIL).
  Eind 2017 is het Zijper Museum inmiddels ‘zelfstandig’ afnemer geworden van deze nutsvoorzieningen.
 5. De ‘schoonmaak’ is in 2017 -méér nog dan voorzien- in eigen beheer (=vrijwilligers) uitgevoerd.

 

11. Het niet-declarabel deel van het gemeentelijk subsidievoorschot over 2016 is alsnog gerestitueerd.