Open Brief van bestuur Zijper Museum

Op 20 november heeft het bestuur een Open Bief verstuurd aan het College van B&W en de raad van de gemeente Zijpe om hen te wijzen op de speciale verantwoordelijkheid die zij als gemeentebestuur van Zijpe dragen voor het Zijper Museum. Het bestuur is bang dat de raad in de komende vergadering van 27 november niet akkoord zal gaan met het voorstel van het College voor de huisvesting van het museum in het Oostpaviljoen. De raad wordt opgeroepen om de gevoelens van wrevel over de aanpak van het College niet te vertalen in de keuze voor alternatieven.
Dat zou de kans groot maken dat het definitieve besluit over de toekomst van het museum pas in 2013 door de Schager gemeenteraad wordt genomen. De volledige tekst van de Open Brief volgt hieronder.Open brief aan het college van burgemeester en wethouders, de fracties en de gemeenteraad van de gemeente Zijpe [20 november 2012]

Geacht college, geachte raadsleden,

In juli van dit jaar heeft het college het besluit genomen om het Zijper Museum onder te brengen in het Oostpaviljoen, de aanbouw van het gemeentehuis in Schagerbrug. Dit besluit maakte een einde aan de bezorgdheid van het bestuur, vrijwilligers en de vele anderen die begaan zijn met het lot van het Zijper Museum. Immers vanaf september 2011 zijn er meerdere gesprekken en onderzoeken geweest over de verschillende mogelijkheden. De fusieraad van de gemeenschappelijke gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe is steeds over de voortgang ingelicht en het uitgangspunt was – zie toelichting door de portefeuillehouder op 2 februari 2012 – om het eens te worden over een goede oplossing. Daarom werd het besluit alom geaccepteerd. Na de bekendmaking ervan verschenen dan ook geen ingezonden brieven meer in het NHD en wij als bestuur voelden niet langer de behoefte om de publiciteit te zoeken dan wel in te spreken tijdens het vragenuurtje van de HZS-fusieraad.

Een belangrijke reden voor het college om, gezien de start van het proces, medio 2012 tot een keuze te komen was dat daarmee ruim voldoende tijd resteerde voor de wijziging van de bestuursvorm van een gemeentelijke bestuurscommissie naar een stichting en de vele voorbereidingen die de gemeente en het museum moesten treffen voor de verhuizing. Het siert het college dat het zelf voor een goed onderkomen van het museum wilde zorgen en dit besluit niet wilde doorschuiven naar de toekomstige gemeente Schagen. Dit voornemen van het college was mede ingegeven door het feit dat het de gemeente Zijpe was die met het legaat van Simon Melchior tevens de zorgplicht voor het door hem gewenste museum aanvaardde. Deze bijzonderheid is ook aan de orde gesteld in de eerder genoemde fusieraad. Daarnaast onderkende het college de verbondenheid van de inwoners van Zijpe met het Zijper Museum zijnde de instelling die ze bruiklenen en schenkingen toevertrouwen

In de media en in een aantal aan de gemeenteraad en ons gerichte brieven komen alternatieve plannen voor de huisvesting en daarbij ook onze rol in het geheel aan de orde. Daardoor zien wij ons genoodzaakt om naast een adhesie in de Schager Courant van 15 november 2012 voor het collegevoorstel onze eigen kijk op de ontwikkelingen rond het museum te geven. Wij hebben ervoor gekozen om dit verhaal als Open Brief naar het college en de gemeenteraad te sturen en we hebben een kopie ervan ter plaatsing aangeboden aan het Noordhollands Dagblad. De brief zal ook op de website van het museum verschijnen.

Wij hebben de afgelopen weken gezien dat een deel van de gemeenteraad van Zijpe, anders dan we hadden mogen verwachten, zich niet wenst te scharen achter de door het college gekozen locatie voor het museum. Bij de oppositie tegen het voorstel van het college lijkt het  belang van het Zijper Museum op het tweede plan te komen. In de door de gemeente georganiseerde Ronde Tafel Gesprekken van oktober en november jongstleden is ons duidelijk geworden dat een deel van de raad zeer kritisch staat tegenover de verhuizing naar het Oostpaviljoen.

Pas kortgeleden is duidelijk geworden dat enkele fracties een andere oplossing prefereren. Het gevaar bestaat dat als gevolg hiervan het collegevoorstel niet zal worden overgenomen en dat het lot van het museum komt te liggen in handen van de gemeente Schagen. Het is bijzonder  treurig en gênant om te moeten vaststellen dat de college en raad van de gemeente Zijpe het niet eens kunnen worden over de beoogde goede -en tijdige- oplossing voor het Zijper erfgoed.

Naar onze mening pleit de fractie van het CDA voor een alternatief dat geen oplossing is omdat niet aan de eisen voor de huisvesting van het museum wordt voldaan. Het alternatief van de fractie van de BKV komt naar ons oordeel wel heel erg laat ter tafel: waarom is dit alternatief niet direct na het collegebesluit over de verhuizing naar het Oostpaviljoen naar voren gebracht?

Bij de beoordeling of een locatie/pand geschikt is voor het museum hebben wij als bestuur  het eerder door ons opgestelde eisenpakket en de in de fusieraad overeengekomen bestemming van het gemeentehuis als randvoorwaarden laten fungeren. We hebben getracht op zorgvuldige wijze aan het verzoek van het college te voldoen. Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat, zodra deze randvoorwaarden worden losgelaten, er allerlei alternatieve locaties mogelijk zijn voor de huisvesting van het museum. Naast de hierboven aangestipte alternatieven zouden dan bijvoorbeeld ook de Rabobank in ‘t Zand, de locatie Ott in Schagerbrug en andere delen van het gemeentehuis mogelijkheden zijn. Echter, om in dit stadium door oprekking van de randvoorwaarden nu nog alternatieven te onderzoeken maakt besluitvorming binnen deze raadsperiode schier onmogelijk. Wij hopen dat de raad zich op 27 november zal willen beperken tot een oordeel over het voorgestelde Oostpaviljoen. Deze locatie voldoet immers wel aan de gestelde randvoorwaarden.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de raad met zijn oppositie vooral ook ten strijde trekt tegen de wijze waarop het college – zonder de raad in een vroeg stadium daarbij te betrekken – tot zijn besluit is gekomen. Nog slechts één keer (het is de laatste mogelijkheid!) kunnen gemeenteraad en college van B&W van de gemeente Zijpe tonen wat het aanvaarden van de verzorgingsplicht voor het Zijper Museum daadwerkelijk inhoudt. Laat het Zijper Museum zijn centrale plaats in de Zijpe behouden.

Tot slot willen wij het volgende opmerken. De bezorgdheid over de toekomst van het museum die begin dit jaar geuit werd in de plaatselijke media bleek weggenomen door het in juli genomen besluit van het college. In de tussenliggende periode hebben we als bestuur ervoor gekozen om ons niet naar buiten toe uit te laten over de verwikkelingen rond de huisvesting. Door de bovengenoemde omstandigheden voelen we ons nu evenwel gedwongen om te reageren. De leden van de gemeentelijke bestuurscommissie en de vrijwilligers van het Zijper Museum maken zich grote zorgen over de toekomst van ‘hun’ museum. Wat daarbij meespeelt is dat het met zes weken te gaan tot aan de fusie duidelijk is geworden dat de herhuisvesting en daarmee de toekomst van het museum allerminst gewaarborgd lijkt.

Het is aan ons om onze taak om het belang van het Zijper Museum onder de aandacht te brengen.

De gemeentelijke bestuurscommissie Zijper Museum

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.