Organisatie

Het Zijper Museum is een cultuurhistorisch museum opgericht om de geschiedenis van de Zijper polder te bewaren en levend te houden door haar te delen met het publiek.

Het museum is in 1973 opgericht als Oudheidkamer van de gemeente Zijpe. De gemeente droeg ook de zorg voor het museum. Sinds de oprichting is het dagelijks beheer geheel in handen van vrijwilligers. Momenteel zijn er ruim veertig vrijwilligers aan het museum verbonden. Ieder heeft een eigen of gezamenlijke taak binnen de organisatie. In 1999 is de naam veranderd in Zijper Museum.

Geregistreerd museum

Sinds 1999 is het museum opgenomen in het Museumregister Nederland. De status van geregistreerde museum is als keurmerk en ondersteuning erg belangrijk. Het geeft aan dat de bedrijfsvoering, de basisvoorzieningen voor het publiek en de zorg voor de collectie van het vereiste niveau zijn.

Stichtingsbestuur

De samenstelling van het bestuur is:

Gonno Leendertse, voorzitter
Anita Bobeldijk, secretaris
Tineke Sneekes, penningmeester
Peter van de Wiel, financiën
Annemarie van Loo-Mulder, vice-voorzitter
Marjan Marees
Philip van der Zee
vacature

MELCHIOR STICHTING

De Melchior Stichting is op 10 mei 2000 opgericht als steunstichting voor het Zijper Museum om donaties voor het museum te beheren. De statutaire doelstelling van de Melchior Stichting luidt:

het bijeenbrengen van middelen (en kennis) om het Zijper Museum te ondersteunen in haar activiteiten, alsmede het beheer van die middelen en toezicht op een goede besteding ervan;

het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De nauwe relatie tussen de Melchior Stichting en het museum is verankerd in de bestuurszetel die vanuit het museum wordt bezet.

Het bestuur van de Melchior Stichting bestaat uit:

Jan Rampen, voorzitter
Adri de Wit, secretaris
Tineke Sneekes, penningmeester

ANBI-Stichting

Zowel het Zijper Museum als de Melchior Stichting is een ANBI-stichting. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status wordt door de belastingdienst toegekend aan instellingen die aan een aantal specifieke eisen voldoen. Deze instellingen hoeven geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ze ontvangen in het kader van het algemeen belang.
Giften door particulieren of bedrijven aan een ANBI kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het beheer van financiële schenkingen ligt om juridische en fiscale redenen bij de Melchior Stichting. Hoe je het museum kan ondersteunen vind je op de pagina Steun.

Als ANBI-stichtingen moeten het Zijper Museum en de Melchior Stichting hun ANBI-gegevens (waaronder de jaarstukken) publiceren. Deze gegevens, maar ook algemene gegevens als de bankrekening, zijn te vinden op ANBI-pagina Zijper Museum resp. ANBI-pagina Melchior Stichting.

Begunstigers

Mede dankzij steun van fondsen kan het Zijper Museum tentoonstellingen realiseren, collectiestukken aankopen en onderzoek verrichten.

Het Zijper Museum dankt de volgende fondsen:

Met gemeente Kleur PNG bestand
Leader logo eu
Fonds Sluyterman van Loo
Pius_Logo_CMYK
Prins Bernhard Cultuurfonds_CMYK_logo
Melchior-logo

Daarnaast wordt het museum gesteund door meer dan 100 Vrienden van het Zijper Museum.

Partners

Het Zijper Museum heeft voor de herinrichting en restyling van het museum samengewerkt met:

Tekst & Uitleg – ontwerp en uitvoering tentoonstelling
VIND – fondsenwerving, teksten, routes en publiciteit
MC Eelman – huisstijl en website
072DESIGN – realisatie website

Gebruikte foto’s/beeld voor website: Tekst en Uitleg, Marc Moussault, Collectie Zijper Museum

Relaties

Van oudsher werkt het Zijper Museum op verschillende terreinen samen met de Historische Verenging “De Zijpe” en de Stichting Zijper Molens. Sinds 2018 is de goede relatie met andere musea in de gemeente Schagen bekrachtigd in de Samenwerkende Musea Schagen.

INTRANET

Besloten Vrijwilligerspagina van het Zijper Museum 
Besloten Bestuurspagina van het Zijper Museum 
Besloten Evenementenbeheer Zijper Museum

Scroll naar boven
"Zuiderzon - toen en nu" op zondag 8 oktober

Deze bijeenkomst is tot nader order uitgesteld