Raadsvoorstel in commissie-Bestuur

In de vergadering van de commissie Bestuur van de gemeente Schagen is 15 mei gesproken over het raadsvoorstel m.b.t. het Zijper gemeentehuis. Verschillende insprekers uiten hun bezorgdheid over de in het raadsvoorstel beschreven plannen. Het plan voor de vestiging van een aantal winkels (waaronder een grote supermarkt) stuit op veel bezwaren van de ondernemers in Schagen.
Door de Dorpsraad van Schagerbrug werd naar voren gebracht dat de gemeente te veel prioriteit geeft aan het financiële belang van de gemeente en te weinig oog heeft voor de wensen van de bewoners. Wat de voorliggende twee plannen betreft wijst de Dorpsraad op de grote voorkeur (81% van de stemmen) die de inwoners van Schagerbrug onlangs hebben kenbaar gemaakt voor het plan van Vuure. De Dorpsraad geeft aan  nauw betrokken te willen blijven bij het uitwerken van de plannen.
Het Zijper Museum plaatst vraagtekens bij het feit dat bij de verkoop van het gemeentehuis niet expliciet de positie van het museum is bedongen. Verder wordt gewezen op het besluitvormingstraject in de gemeente Zijpe. Daar gaf de raad op 29 november 2012 B&W van Schagen (als rechtsopvolger van het Zijper College) een amendement en een tweetal moties mee m.b.t. huisvesting en verhuizing van het Zijper Museum. Opgemerkt wordt dat in het huidige raadsvoorstel de consequenties van amendement en moties niet zijn terug te vinden.

De Vomar heeft schriftelijke gemeld ook belangstelling te hebben voor de locatie gemeentehuis en meldt en passant dat het pand wel 2,5 miljoen waard is in plaats van de vraagprijs van 1,3 miljoen!.
Op 13 mei is een nieuwe bieding bij de gemeente binnengekomen. De niet met name genoemde bieder wil woonruimte realiseren in het bestaande pand en een tiental bouwpercelen.

Van de politieke partijen uit de raad wil Wens4u met een motie komen waarin gevraagd wordt de ISD te verhuizen naar het lege pand. De PvdA wil eigenlijk meer tijd voor het nemen van een goede beslissing, maar realiseert zich dat het pand niet te lang leeg mag blijven staan VVD wil eerst laten onderzoek wat de mogelijkheden zijn voor jongerenhuisvesting.
Het CDA wil eerst meer weten over de gevolgen van de verschillende opties. Pas tijdens de raadsvergadering zal het CDA zijn voorkeur uitspreken. Vragen van het CDA gingen over de verkeersdrukte, parkeren, de invloed op ondernemers in andere kernen.
Ook JESS pleit voor meer onderzoek en acht draagvlak onder de bewoners van Schagerbrug  van groot belang. Een aantal partijen is bang voor een te grote toename van de verkeersdrukte in Schagerbrug als daar de winkels zijn gerealiseerd. Alle fracties willen dat er in ieder geval een goede oplossing komt voor het Zijper Museum.

Dit bericht is geplaatst in Huisvesting. Bookmark de permalink.