Van negatieven tot beeldbank

Duizenden negatieven: werk voor professionals

In 1998 krijgt het Zijper Museum (toen nog Oudheidkamer geheten) de beschikking over duizenden negatieven die het museum wil opknappen en scannen. Maar met 80.000 negatieven is dat geen sinecure. Het schoonmaken van de door vocht aangetaste negatieven (gevolg van de waterschade in de Niestadt-fotowinkel) en ze vervolgens scannen blijkt voor de eigen medewerkers ondoenlijk. Na een succesvolle fondsenwervingscampagne kan het museum dit werk eind 1999 uitbesteden aan Pictura Imaginis in Heiloo, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het digitaliseren van historisch beeldmateriaal. Het behandelen van de duizenden negatieven is voor het nog jonge Pictura Imaginis de eerste klus van die omvang. Voor de volledigheid: bij de Niestadt-negatieven zitten ook zogeheten glasplaatnegatieven, die een aparte behandeling vereisen.

Vestiging Pictura in Heiloo

Pictura Imaginis zal in de jaren erna uitgroeien tot marktleider op gebied van digitalisering én verrijking van collecties. Anno 2020, met de naam inmiddels gewijzigd in Picturae Imaginis en gevestigd in Heerhugowaard, is het bedrijf internationaal georiënteerd en voert het grote projecten uit in Engeland, Frankrijk en de VS.

Het werk aan de verzameling Niestadt-negatieven duurt in totaal enkele kalenderjaren. Als resultaat levert Pictura de gescande negatiefbeelden in verschillende resoluties, zowel op harde schijf als op een serie van niet minder dan 151 CD’s. Daarnaast levert het een FileMakerPro-database waarin per beeld een sjabloon voor de beschrijvende gegevens is vastgelegd. Bij het Zijper Museum vindt een zorgvuldige controle van de CD’s op volledigheid en duplicaten plaats. Samen met het daaropvolgende correctiewerk bij Pictura vraagt ook dit proces de nodige tijd. In 2003 is het werk afgerond en kan het museum aan de slag met het verzamelen van gegevens over de foto’s, de metagegevens. Deze gegevens worden toegevoegd aan de FileMAkerPro-database.

Aan de kant van het Zijper Museum zijn verschillende medewerkers betrokken bij de activiteiten rond de digitalisering. De werkzaamheden zijn ondergebracht in een project, waar ook mensen van buiten het museum bij zijn betrokken. Bestuursleden Annemies Schenk en Frank van Loo spelen een belangrijke rol in de fondsenwerving en de opdrachtformulering richting Pictura. Daarnaast is de inbreng van vrijwilliger Gerard van Nes van groot belang bij de technische begeleiding van het project.

VAn Database naar Beeldbank

Al snel wordt duidelijk dat bij het verzamelen van informatie over de foto’s de inbreng van het publiek niet gemist kan worden en dat internet een rol moet gaan spelen om de foto’s aan het publiek te tonen. Dankzij museummedewerker Gerard van Nes, automatiseringsdeskundige, kan worden ingehaakt op de opkomst van de beeldbank als middel om fotocollecties op internet te presenteren. In 2002 verschijnt – aanvankelijk alleen nog binnen het Zijper Museum – de eerste versie van de Niestadt Beeldbank, te bekijken met behulp van de door Van Nes ontwikkelde programmatuur. 

Het aantal op internet gepubliceerde foto’s neemt gestadig toe. In juli 2008 wordt de 10.000-grens gepasseerd. In augustus 2010 wordt de beeldbank ondergebracht in het Zijper Collectie Beheer Systeem (ZCBS) waardoor vooral de zoekmogelijkheden aanzienlijk worden uitgebreid.

Door de jaren heen trekt de Niestadt Beeldbank veel publiek, zeker niet alleen afkomstig uit de regio Schagen. Op internet zijn nu ruim 20.000 foto’s te bekijken. Binnen het Zijper Museum zelfs meer dan 80.000!

Gemiddeld komen er via internet jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers op de beeldbank, die elk ruim 40 foto’s bekijken.

Vooral gedurende de eerste jaren geeft het publiek gehoor aan de oproep van het museum om via een speciaal formulier op de beeldbank informatie aan te leveren over de foto’s. Ook wordt druk gereageerd op Niestadt-foto’s die het museum aan plaatselijke bladen ter publicatie aanbiedt. Alle zo verkregen gegevens hebben inmiddels hun weg gevonden naar de beeldbank.  

In een apart artikel, Werk aan de beeldbank, wordt ingegaan op de werkzaamheden rond de beeldbank en de vrijwilligers die   betrokken zijn (geweest) bij het opzetten en onderhouden van de Niestadt Beeldbank.

 

Scroll naar boven