Zijper Museum stichting; adres een b-tje gewijzigd

Zelfde locatie, nieuw adres


Met het passeren van de statuten bij notaris Meegdes van het Zijper Notariskantoor is op vrijdag 14 december 2012 het Zijper Museum een stichting geworden. In zijn toespraak op de vrijwilligersbijeenkomst van 6 december jl. had Geert van Dijk verteld dat de verzelfstandiging van het Zijper Museum al geruime tijd geleden met de gemeente was overeengekomen. Door het recente gemeenteraadsbesluit, waarin de huisvesting van het museum naar de gemeenteraad van Schagen wordt doorgeschoven, was niet helemaal duidelijk of de stichting nog dit jaar zou kunnen worden opgericht. Na overleg met B&W is besloten om dit wel te doen, waarna op 14 december tot de oprichting is overgegaan.

De Stichting Zijper Museum, zoals de stichting officieel heet, is opgericht namens de gemeente Zijpe. De hier enigszins ingekorte doelstelling luidt:

  • het beheren, conserveren en tonen van de te verwerven eigen collectie en de museale collecties zoals die in bruikleen zijn gegeven door de gemeente (Zijpe , per 1-1-2013: Schagen), de Melchior Stichting en de Historische Vereniging “De Zijpe”.
  • het behouden van de status geregistreerd museum door te voldoen aan de eisen voor opname in het Museum Register Nederland en aan de daarbij gehanteerde definitie van een museum.
  • het behouden van de status van historisch middelpunt van de Zijpe dat als trefpunt fungeert voor (cultuur-)historisch geïnteresseerden uit Zijpe

In de statuten staat bij de overwegingen (tot het oprichten van de stichting) een verwijzing naar de ontstaansgeschiedenis van het museum op grond van het – door de gemeente Zijpe aanvaarde – legaat van Simon Melchior en wordt onder andere gesproken over een door de gemeente beschikbaar te stellen onderkomen in de Zijpe dat voldoet aan de in het Museumregister genoemde museale eisen.

Het eerste bestuur wordt gevormd door de vijf leden van de bestuurscommissie Zijpe (die met de oprichting van de stichting als zodanig is opgeheven) aangevuld met twee door de gemeente Zijpe voorgedragen leden De samenstelling is daarmee als volgt:- Geert van Dijk, voorzitter- Gonno Leendertse, vice-voorzitter- Fedde de Boo, secretaris – Henny Kooij, penningmeester- Anja Weijgertze, lid- Piet Morsch, lid (op voordracht van de gemeente Zijpe)- Piet Glas, lid (op voordracht van de gemeente Zijpe)

Voor de gang van zaken in het museum en voor onze vrijwilligers verandert er door deze wijziging van organisatievorm vooralsnog niets. De gevolgen van het vertrek van het gemeentelijk apparaat uit het gemeentehuis zal de komende weken zijn beslag krijgen. Over mogelijke consequenties daarvan zullen we zo spoedig mogelijk berichten. Een eerste verandering is nu al zichtbaar: het Zijper Museum heeft een eigen adres – Schagerweg 97B – en een eigen brievenbus.

Dit bericht is geplaatst in Verzelfstandiging. Bookmark de permalink.